Stowarzyszenie
Ekspertów
Rynku
Nieruchomości

Dokumenty

Przyjęcie w poczet członków następuje w trybie decyzji Zarządu Stowarzyszenia podczas jego planowych posiedzeń.

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Honorowych
 3. Wspierających.

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenie Ekspertów Rynku Nieruchomości, na podstawie uchwały zarządu Stowarzyszenia, może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, którego zainteresowania mają bezpośredni związek z zarządzaniem nieruchomościami, administrowaniem nieruchomościami, wyceną nieruchomości bądź pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, który posiada jednocześnie państwową licencję zawodową zarządcy nieruchomości, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

 

Członek zwyczajny ma prawo do:

 • udziału w zebraniach z głosem stanowiącym na Walnych Zebraniach Członków,
 • czynnego i biernego udziału w wyborach władz Stowarzyszenia
 • udziału w działalności Stowarzyszenia zgodnie z regulaminem i uchwałami jego władz,
 • korzystania ze wszystkich urządzeń Stowarzyszenia w granicach określonych regulaminami,
 • noszenia odznaki Stowarzyszenia
 • wnoszenia postulatów i wniosków do władz Stowarzyszenia.

 

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 • przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • brać aktywny udział w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • regularnie uiszczać składki, opłaty i należności ustalone w Statucie, regulaminach i uchwałach powziętych przez władze Stowarzyszenia oraz zapłaty wpisowego,
 • informować o wszelkich zmianach związanych z adresem do doręczeń korespondencji pod rygorem przyjęcia domniemania skutecznego doręczenia na poprzednio znany adres.

 

Pobierz deklarację członkowską (kliknij tutaj)